KAUNO BRIDŽO KLUBAS

ĮSTATAI

1. BENDROJI DALIS
1.1. Kauno bridžo klubas (toliau - "Klubas") yra savanoriška ir savarankiška visuomeninė organizacija, veikianti Kauno apskrityje ir vienijanti žmones, mėgstančius žaisti bridžą bei juo besidominčius. Jo veiklos tikslas nėra pelno siekimas.
1.2. Klubas yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kuris turi savo balansą, atsiskaitomąją bei valiutinę sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotose bankuose, taip pat sąskaitų užsienio valstybėse teisės aktų nustatyta tvarka.
1.3. Klubas atsako už savo prievoles visu jam priklausančiu turtu. Klubas neatsako už savo narių prievoles, o nariai neatsako už Klubo prievoles. Kai Klubas negali įvykdyti prievolės dėl savo nario nesąžiningų veiksmų, Klubo narys atsako pagal Klubo prievolę savo turtu subsidiariai.
1.4. Klubas vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos visuomeninių organizacijų įstatymu, kitais galiojančiais įstatymais ir Vyriausybės nutarimais bei šiais įstatais.
1.5. Klubas turi antspaudą su savo pavadinimu, simboliką, kurioje pavaizduoti kortų ženklai, o viršuje užrašyta KAUNO BRIDŽO KLUBAS.
1.6. Klubo santykiai su fiziniais ir juridiniais asmenimis grindžiami sutarčių pagrindu.
1.7. Klubas įsteigtas neribotam laikui.
1.8. Klubo finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.
1.9. Klubo buveinės adresas: V. Putvinskio g. 13-6, Kaunas, Lietuvos Respublika.
2. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
2.1. Pagrindinis Klubo tikslas yra:
2.1.1. bridžo kaip sportinio žaidimo plėtojimas ir populiarinimas bei klubo narių sportinio meistriškumo kėlimas.
2.2. Siekant šio tikslo yra keliami šie uždaviniai:
2.2.1. dalyvauti, planuoti ir rengti įvairaus bridžo varžybas (jų tarpe ir tarptautines);
2.2.2. ruošti bridžo žaidėjus ir jų rezervą, rūpintis jų meistriškumo kėlimu;
2.2.3. ginti bridžo žaidėjų ir trenerių interesus;
2.2.4. rūpintis finansavimo šaltiniais, kurie padėtų išlaikyti savarankiškumą ir leistų vystyti bridžą;
2.2.5. rūpintis Klubo narių sveikata, sportinio inventoriaus klausimais;
2.2.6. rūpintis Klubo narių kūno kultūros ir sporto poreikių tenkinimu;
2.2.7. užmegzti ir plėtoti ryšius su Lietuvos ir tarptautinėmis sporto ir visuomeninėmis organizacijomis.
3. KLUBO TEISĖS IR NUOSAVYBĖ
3.1. Numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti Klubas įstatymų nustatyta tvarka turi teisę:
3.1.1. nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti Klubo tikslus ir uždavinius;
3.1.2. steigti visuomenės informavimo priemones, užsiimti leidyba;
3.1.3. organizuoti susirinkimus, mitingus, piketus, demonstracijas, procesijas, įvairias eitynes, kitokius taikius beginklius susirinkimus ir masinius renginius;
3.1.4. pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti, ir juo disponuoti;
3.1.5. samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai;
3.1.6. gauti lėšų ar kitokio turto, taip pat paramą iš įmonių, tarptautinių visuomeninių organizacijų, nevalstybinių organizacijų, fondų, taip pat asmenų;
3.1.7. steigti (būti steigėju) įmones, registruojamas ir veikiančias pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;
3.1.8. steigti fondus;
3.1.9. visuotinio Klubo narių susirinkimo nutarimu vienytis į visuomeninių organizacijų sąjungas, įstoti į kitų visuomeninių organizacijų sąjungų ar susivienijimų sudėtį, taip pat ir į tarptautines visuomenines (nevalstybines) organizacijas, kurių tikslai ir veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos visuomeninių organizacijų ar kitiems įstatymams.
3.2. Klubui nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrenginiai, leidyklos, spaustuvės, transporto priemonės, socialiniai ir labdaros objektai, taip pat kitas turtas, reikalingas Klubo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, kuris gali būti įgytas už Klubui priklausančias lėšas, taip pat dovanojimo, paveldėjimo ar kitokiu teisėtu būdu.
3.3. Visuomeninės organizacijos įstatymų nustatyta tvarka Klubas gali užsiimti ir kitokia jo įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti reikalinga veikla, išskyrus tą, kurią draudžia įstatymai.
4. PRIĖMIMO Į KLUBO NARIUS, IŠSTOJIMO, IR PAŠALINIMO IŠ KLUBO SĄLYGOS BEI TVARKA
4.1. Klubo nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai ir (ar) užsieniečiai, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje, kuriems yra sukakę 18 metų, savanoriškai dalyvaujantys Klubo veikloje, pripažistantys jos įstatus ir mokantys Klubo nario mokesčius.
4.2. Kandidatai į Klubo narius parašo prašymą Klubo valdybai, kuriame įsipareigoja laikytis Klubo įstatų bei sumokėti stojamąjį mokestį.
4.3. Į Klubo narius priimama vadovaujantis šiais įstatais bei savanoriškumo ir viešumo principais. Naujus narius į Klubą priima valdyba paprasta valdybos posėdyje dalyvaujančių jos narių balsų dauguma.
4.4. Klubo nariai gali bet kada išstoti iš Klubo, pateikę raštišką pareiškimą Klubo valdybai.
4.5. Klubo valdybos sprendimu nariai gali būti įspėjami ar pašalinami iš Klubo šiais atvejais:
4.5.1. sąmoningai pažeidinėja Klubo įstatus;
4.5.2. be pateisinamos priežasties ilgiau kaip tris mėnesius nesumoka nario mokesčio;
4.5.3. savo veikla kompromituoja Klubą.
4.6. Pašalintas Klubo narys valdybos sprendimą gali apskųsti narių susirinkimui, kurio nutarimas yra galutinis.
4.7. Nario mokestis ar kitaip Klubui perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.
5. NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
5.1. Klubo nariai turi lygias teises. Jie gali:
5.1.1. dalyvauti Klubo veikloje, rinkti ir būti išrinktais į Klubo valdymo ir kontrolės organus (Klubo narių susirinkime jos narys turi vieną sprendžiamąjį balsą);
5.1.2. gauti iš Klubo valdybos informaciją apie Klubo veiklą, reikšti savo nuomonę ir ją ginti;
5.1.3. nustatyta tvarka naudotis sporto baze ir inventoriumi, Klubo specialistų paslaugomis;
5.1.4. treniruotis ir kelti savo sportinį meistriškumą bei fizinį pasiruošimą, vadovaujant Klubo treneriams;
5.1.4. teikti pasiūlymus valdybai Klubo veiklos gerinimo klausimais;
5.1.5. asmeniškai dalyvauti valdybos posėdžiuose, kai svarstoma jų veikla;
5.1.6. gauti įvairių formų paskatas;
5.1.7. įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį balsuoti Klubo narių narių susirinkime.
5.2. Klubo nariai privalo:
5.2.1. laikytis Klubo įstatų ir vykdyti valdymo ir kontrolės organų sprendimus;
5.2.2. aktyviai dalyvauti Klubo uždavinių įgyvendinime;
5.2.3. mokėti nario mokesčius;
5.2.4. tausoti Klubo turtą bei saugoti Klubo garbę;
5.2.5. vykdyti visus savo įsipareigojimus;
5.2.6. atsiskaityti su Klubu materialiai, jei jie yra pašalinami iš Klubo narių dėl Klubo įstatų nesilaikymo bei vidaus taisyklių pažeidimų.
6. KLUBO PADALINIAI
6.1. Klubas savo struktūrinių padalinių steigti nenumato.
7. KLUBO VALDYMAS, NARIŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO TVARKA IR PERIODIŠKUMAS, JO KOMPETENCIJA
7.1. Klubo valdymas grindžiamas savivaldos, viešumo principais. Į Klubo valdymą įtraukiami Klubo nariai.
7.2. Klubo organai yra Klubo narių susirinkimas, valdyba ir Klubo pirmininkas.
7.3. Aukščiausias Klubo organas - Klubo narių susirinkimas, kuris valdybos šaukiamas ne rečiau kaip kartą į metus. Neeilinis susirinkimas gali būti sušauktas valdybos, pirmininko, revizoriaus iniciatyva, pareikalavus daugiau nei pusei Klubo narių arba teismo sprendimu, jei narių susirinkimas nebuvo sušauktas įstatuose numatytais atvejais ir jei dėl to į teismą kreipėsi Klubo valdybos narys, pirmininkas ar revizorius.
7.4. Klubo narių susirinkimas:
7.4.1. priima, papildo ir keičia Klubo įstatus;
7.4.2. renka ir atšaukia Klubo valdybą, revizorių;
7.4.3. tvirtina veiklos programą atitinkamam laikotarpiui;
7.4.4. išklauso ir tvirtina Klubo pirmininko ir revizoriaus ataskaitas apie jų veiklą;
7.4.5. svarsto ir tvirtina Klubo planus;
7.4.6. Klubo valdybos siūlymu sprendžia svarbiausius organizacinius, ūkinius, finansinius klausimus;
7.4.7. steigia įmones, registruojamas ir veikiančias įstatymų nustatyta tvarka;
7.4.8. steigia, likviduoja bei reorganizuoja Klubą.
7.5. Klubo valdyba priima sprendimą dėl Klubo narių susirinkimo sušaukimo. Datą, laiką, darbotvarkę bei vietą Klubo nariams valdyba praneša ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki susirinkimo dienos (pranešimas įteikiamas pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu laišku). Jei šaukiamas pakartotinis susirinkimas, Klubo nariai turi būti informuoti ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki jo. Klubo narių visuotinis susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šiu terminų, jeigu visi Klubo nariai su tuo sutinka.
7.6. Pranešime apie Klubo narių susirinkimą nurodoma:
7.6.1. Klubo pavadinimas ir buveinės adresas;
7.6.2. susirinkimo data, laikas ir vieta;
7.6.3. susirinkimo darbotvarkė.
7.7. Susirinkimas yra teisėtas, kuomet jame dalyvauja ne mažiau 1/2 Klubo narių. Jei nėra kvorumo, tai per 15 dienų turi būti sušauktas pakartotinis Klubo narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti nutarimus pagal darbotvarkę, nesvarbu, kiek narių besusirinktų.
7.8. Klubo narių susirinkimo nutarimai priimami susirinkime dalyvaujančių narių paprasta balsų dauguma, išskyrus klausimus dėl įstatų priėmimo, keitimo bei papildymo, Klubo pavadinimo ir simbolikos keitimo, jos reorganizavimo, veiklos nutraukimo, valdymo organų rinkimo. Šiais klausimais priimti nutarimus galima 2/3 susirinkime dalyvaujančių Klubo narių balsų dauguma.
8. KLUBO VALDYBA, PIRMININKAS
8.1. Klubo valdymo organai yra Klubo valdyba ir jo pirmininkas.
8.2. Klubo valdybą iš penkių narių renka Klubo narių susirinkimas. Valdyba yra kolegialus Klubo valdymo organas. Valdyba renkama ketverių metų laikotarpiui. Valdybos narių pareigos visuomeninės. Klubo valdyba:
8.2.1. priima ir šalina Klubo narius;
8.2.2. nustato nario mokesčio dydį, mokėjimo tvarką arba atleidžia nuo nario mokesčio;
8.2.3. renka Klubo pirmininką bei skiria finansininką;
8.2.4. organizuoja visuotinius susirinkimus;
8.2.5. įgyvendina visuotinio susirinkimo nutarimus;
8.2.6. ruošia ir pateikia klausimus visuotiniam Klubo narių susirinkimui;
8.2.7. nustato Klubo veiklos strategiją;
8.2.8. sudaro ir tvirtina pajamų-išlaidų sąmatas, veiklos programas ir planus;
8.2.9. palaiko ryšius su valstybinėmis, visuomeninėmis ir privačiomis organizacijomis;
8.2.10. ruošia Klubo įstatų pakeitimus ar papildymus ir teikia tvirtinti narių susirinkimui;
8.2.11. sprendžia organizacinius klausimus;
8.2.12. rūpinasi Klubo finansine-ūkine veikla;
8.3. Klubo valdyba turi teisę spręsti klausimus, jeigu jos posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė valdybos narių. Valdybos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma, išskyrus sprendimus priimti naujus narius ar pašalinti narius iš Klubo, kuriems priimti reikia 2/3 balsų daugumos. Surinkus vienodą balsų skaičių, valdybos sprendimą lemia valdybos pirmininko balsas.
8.4. Klubo valdybos posėdžius ne rečiau kaip kartą į ketvirtį organizuoja Klubo pirmininkas, kuris kartu yra ir valdybos pirmininkas.
8.5. Klubo pirmininkas renkamas 2/3 balsų dauguma ketverių metų laikotarpiui Klubo valdybos posėdyje, jo pareigos visuomeninės.
8.6. Klubo pirmininkas vadovauja kasdieninei Klubo veiklai, užtikrina, kad būtų vykdomi Klubo narių susirinkimo ir valdybos nutarimai, atstovauja Klubui kaip juridiniam asmeniui bendradarbiaujant su kitais juridiniais ar fiziniais asmenimis, atidaro ir uždaro Klubo sąskaitas bankuose, pateikia klausimus svarstyti Klubo narių susirinkimui, sudaro sandorius Klubo vardu, tvarko Klubo turtą, analizuoja finansinių išteklių kaupimo šaltinius ir naudojimo būdus, revizijų rezultatus, sprendžia turto pirkimo - pardavimo klausimus, užtikrina Klubo turto apsaugą, atsako už Klubo finansinę drausmę. Turi teisę savo kompetencijos klausimus pavesti spręsti Klubo valdybos nariams.
8.7. Klubo finansininką skiria valdyba.
8.8. Revizorius renkamas ketverių metų laikotarpiui Klubo narių susirinkime. Jis ne rečiau kaip kartą per metus tikrina Klubo finansinę veiklą, kontroliuoja Klubo biudžetą ir lėšų paskirstymą. Jo pareigos visuomeninės. Klubo revizoriumi negali būti valdybos nariai.
8.9. Klubo valdybos nariai, pirmininkas arba revizorius netekę pasitikėjimo, gali būti perrinkti nepasibaigus kadencijai, reikalaujant 2/3 visų Klubo narių.
9. VALDYMO ORGANŲ IR JŲ VADOVŲ ATSKAITOMYBĖS VISUOTINIAM KLUBO NARIŲ SUSIRINKIMUI IR JŲ VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA
9.1. Klubo pirmininkas apie savo ir valdybos atliktą darbą atsiskaito ne rečiau kaip kartą į metus Klubo narių susirinkimui.
9.2. Revizorius apie savo darbo rezultatus atsiskaito Klubo narių susirinkimui ne rečiau kaip kartą į metus.
10. LĖŠŲ IR PAJAMŲ ŠALTINIAI, PAJAMŲ NAUDOJIMO KONTROLĖS TVARKA
10.1. Klubo lėšas sudaro:
10.1.1. narių mokesčiai;
10.1.2. fizinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų dovanotos (paaukotos) lėšos;
10.1.3. nevalstybinių organizacijų, tarptautinių organizacijų dovanotos (paaukotos) lėšos;
10.1.4. kredito įstaigų palūkanos už saugomas Klubo lėšas;
10.1.5. skolinto kapitalo lėšos;
10.1.6. lėšos, gautis kaip parama bei kitos teisėtai gautos lėšos.
10.2. Valstybės valdžios ir valdymo institucijos, savivaldybės gali skirti lėšų Klubui tik konkrečioms kultūros, švietimo, sporto, sveikatos ir kitoms socialinėms ar kitokioms tikslinėms programoms įgyvendinti bei kitais įstatymų numatytais atvejais. Šios lėšos gali būti naudojamos tik toms programoms bei kitiems tikslams, kuriems įgyvendinti buvo skirtos lėšos, ir tik pagal lėšas skyrusios valstybės institucijos patvirtintą sąmatą. Už lėšų panaudojimą turi būti atsiskaitoma jas skyrusios valstybės institucijos reikalavimu, pateikant jų panaudojimą patvirtinančius dokumentus.
10.3. Klubas nustatyta tvarka privalo pateikti finansinės veiklos ataskaitas, kitas statistines žinias, taip pat leisti jiems atlikti tiesioginės veiklos patikrinimus. Klubas privalo mokėti mokesčius.
10.4. Klubo turtas ir lėšos turi būti naudojamos įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti ir jokia forma negali būti skirstomos Klubo nariams, išskyrus pagal sutartis dirbančius Klubo narius.
10.5. Klubas savo turtu ir lėšomis disponuoja savarankiškai.
10.6. Lėšos laikomos banko sąskaitose. Finansinius dokumentus pasirašo Klubo direktorius ir finansininkas arba kitas valdybos įgaliotas asmuo.
11. ĮSTATŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO TVARKA
11.1. Klubo įstatai gali būti keičiami ir papildomi Klubo narių susirinkimo nutarimu, priimtu 2/3 susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma. Pareiškimą bei įstatų pakeitimus ir papildymus pasirašo Klubo pirmininkas. Prie pareiškimo pridedami Klubo narių susirinkimo protokolas, Klubo valdybos nutarimas dėl tokio susirinkimo sušaukimo, įstatų pakeitimai ir papildymai.
12. VEIKLOS PASIBAIGIMO IR TURTO SUNAUDOJIMO TVARKA
12.1. Klubo veikla gali pasibaigti:
12.1.1. Klubui priėmus sprendimą nutraukti veiklą;
12.1.2. Klubui priėmus sprendimą reorganizuoti Klubą, t.y. padalyti į kelias naujas visuomenines organizacijas arba prisijungti prie kitos visuomeninės organizacijos;
12.1.3. teismui priėmus sprendimą nutraukti Klubo veiklą.
12.2. Jei Klubas reorganizuojamas padalijant jį į kelias naujas organizacijas, jo lėšos ir turtas paskirstomi naujoms organizacijoms Klubo narių susirinkimo nutarimu, kuris priimamas kartu su nutarimu reorganizuoti Klubą. Susirinkimas kartu turi nuspręsti, koks bus visuomeninės organizacijos pavadinimas ir kokią simboliką naudos ši organizacija.
12.3. Jeigu Klubas prisijungia prie kitos visuomeninės organizacijos, jo turtas ir lėšos atitenka organizacijai, prie kurios prisijungiama.
12.4. Klubui priėmus sprendimą nutraukti veiklą, likęs turtas ir lėšos, patenkinus visų likviduojamo Klubo kreditorių reikalavimus, atsiskaičius su asmenimis, dirbusiais pagal darbo sutartis, perduodami kitai ar kitoms visuomeninėms organizacijoms, kurių tikslai artimi likviduojamo Klubo įstatuose deklaruotiems tikslams.
12.5. Visus klausimus, susijusius su Klubo veiklos pasibaigimu sprendžia Klubo narių susirinkime išrinktas likvidatorius arba likvidacinė komisija.
Dėl papildomos informacijos: