KAUNO BRIDŽO KLUBAS

STATAI

1. BENDROJI DALIS
1.1. Kauno brido klubas (toliau - "Klubas") yra savanorika ir savarankika visuomenin organizacija, veikianti Kauno apskrityje ir vienijanti mones, mgstanius aisti brid bei juo besidominius. Jo veiklos tikslas nra pelno siekimas.
1.2. Klubas yra ribotos civilins atsakomybs vieasis juridinis asmuo, kuris turi savo balans, atsiskaitomj bei valiutin sskaitas Lietuvos Respublikoje registruotose bankuose, taip pat sskait usienio valstybse teiss akt nustatyta tvarka.
1.3. Klubas atsako u savo prievoles visu jam priklausaniu turtu. Klubas neatsako u savo nari prievoles, o nariai neatsako u Klubo prievoles. Kai Klubas negali vykdyti prievols dl savo nario nesining veiksm, Klubo narys atsako pagal Klubo prievol savo turtu subsidiariai.
1.4. Klubas vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos visuomenini organizacij statymu, kitais galiojaniais statymais ir Vyriausybs nutarimais bei iais statais.
1.5. Klubas turi antspaud su savo pavadinimu, simbolik, kurioje pavaizduoti kort enklai, o viruje urayta KAUNO BRIDO KLUBAS.
1.6. Klubo santykiai su fiziniais ir juridiniais asmenimis grindiami sutari pagrindu.
1.7. Klubas steigtas neribotam laikui.
1.8. Klubo finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.
1.9. Klubo buveins adresas: V. Putvinskio g. 13-6, Kaunas, Lietuvos Respublika.
2. TIKSLAI IR UDAVINIAI
2.1. Pagrindinis Klubo tikslas yra:
2.1.1. brido kaip sportinio aidimo pltojimas ir populiarinimas bei klubo nari sportinio meistrikumo klimas.
2.2. Siekant io tikslo yra keliami ie udaviniai:
2.2.1. dalyvauti, planuoti ir rengti vairaus brido varybas (j tarpe ir tarptautines);
2.2.2. ruoti brido aidjus ir j rezerv, rpintis j meistrikumo klimu;
2.2.3. ginti brido aidj ir treneri interesus;
2.2.4. rpintis finansavimo altiniais, kurie padt ilaikyti savarankikum ir leist vystyti brid;
2.2.5. rpintis Klubo nari sveikata, sportinio inventoriaus klausimais;
2.2.6. rpintis Klubo nari kno kultros ir sporto poreiki tenkinimu;
2.2.7. umegzti ir pltoti ryius su Lietuvos ir tarptautinmis sporto ir visuomeninmis organizacijomis.
3. KLUBO TEISS IR NUOSAVYB
3.1. Numatytiems tikslams ir udaviniams gyvendinti Klubas statym nustatyta tvarka turi teis:
3.1.1. nekliudomai ratu, odiu ar kitais bdais skleisti informacij apie savo veikl, propaguoti Klubo tikslus ir udavinius;
3.1.2. steigti visuomens informavimo priemones, usiimti leidyba;
3.1.3. organizuoti susirinkimus, mitingus, piketus, demonstracijas, procesijas, vairias eitynes, kitokius taikius beginklius susirinkimus ir masinius renginius;
3.1.4. pirkti ar kitaip sigyti savo veiklai reikaling turt, j naudoti, valdyti, ir juo disponuoti;
3.1.5. samdyti asmenis statuose numatytai veiklai;
3.1.6. gauti l ar kitokio turto, taip pat param i moni, tarptautini visuomenini organizacij, nevalstybini organizacij, fond, taip pat asmen;
3.1.7. steigti (bti steigju) mones, registruojamas ir veikianias pagal Lietuvos Respublikos statymus;
3.1.8. steigti fondus;
3.1.9. visuotinio Klubo nari susirinkimo nutarimu vienytis visuomenini organizacij sjungas, stoti kit visuomenini organizacij sjung ar susivienijim sudt, taip pat ir tarptautines visuomenines (nevalstybines) organizacijas, kuri tikslai ir veikla neprietarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos visuomenini organizacij ar kitiems statymams.
3.2. Klubui nuosavybs teise gali priklausyti pastatai, renginiai, leidyklos, spaustuvs, transporto priemons, socialiniai ir labdaros objektai, taip pat kitas turtas, reikalingas Klubo tikslams ir udaviniams gyvendinti, kuris gali bti gytas u Klubui priklausanias las, taip pat dovanojimo, paveldjimo ar kitokiu teistu bdu.
3.3. Visuomenins organizacijos statym nustatyta tvarka Klubas gali usiimti ir kitokia jo statuose numatytiems tikslams ir udaviniams gyvendinti reikalinga veikla, iskyrus t, kuri draudia statymai.
4. PRIMIMO KLUBO NARIUS, ISTOJIMO, IR PAALINIMO I KLUBO SLYGOS BEI TVARKA
4.1. Klubo nariais gali bti Lietuvos Respublikos pilieiai ir (ar) usienieiai, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje, kuriems yra sukak 18 met, savanorikai dalyvaujantys Klubo veikloje, pripaistantys jos status ir mokantys Klubo nario mokesius.
4.2. Kandidatai Klubo narius parao praym Klubo valdybai, kuriame sipareigoja laikytis Klubo stat bei sumokti stojamj mokest.
4.3. Klubo narius priimama vadovaujantis iais statais bei savanorikumo ir vieumo principais. Naujus narius Klub priima valdyba paprasta valdybos posdyje dalyvaujani jos nari bals dauguma.
4.4. Klubo nariai gali bet kada istoti i Klubo, pateik ratik pareikim Klubo valdybai.
4.5. Klubo valdybos sprendimu nariai gali bti spjami ar paalinami i Klubo iais atvejais:
4.5.1. smoningai paeidinja Klubo status;
4.5.2. be pateisinamos prieasties ilgiau kaip tris mnesius nesumoka nario mokesio;
4.5.3. savo veikla kompromituoja Klub.
4.6. Paalintas Klubo narys valdybos sprendim gali apsksti nari susirinkimui, kurio nutarimas yra galutinis.
4.7. Nario mokestis ar kitaip Klubui perduotos los ir turtas negrinami.
5. NARI TEISS IR PAREIGOS
5.1. Klubo nariai turi lygias teises. Jie gali:
5.1.1. dalyvauti Klubo veikloje, rinkti ir bti irinktais Klubo valdymo ir kontrols organus (Klubo nari susirinkime jos narys turi vien sprendiamj bals);
5.1.2. gauti i Klubo valdybos informacij apie Klubo veikl, reikti savo nuomon ir j ginti;
5.1.3. nustatyta tvarka naudotis sporto baze ir inventoriumi, Klubo specialist paslaugomis;
5.1.4. treniruotis ir kelti savo sportin meistrikum bei fizin pasiruoim, vadovaujant Klubo treneriams;
5.1.4. teikti pasilymus valdybai Klubo veiklos gerinimo klausimais;
5.1.5. asmenikai dalyvauti valdybos posdiuose, kai svarstoma j veikla;
5.1.6. gauti vairi form paskatas;
5.1.7. statym nustatyta tvarka galioti kit asmen balsuoti Klubo nari nari susirinkime.
5.2. Klubo nariai privalo:
5.2.1. laikytis Klubo stat ir vykdyti valdymo ir kontrols organ sprendimus;
5.2.2. aktyviai dalyvauti Klubo udavini gyvendinime;
5.2.3. mokti nario mokesius;
5.2.4. tausoti Klubo turt bei saugoti Klubo garb;
5.2.5. vykdyti visus savo sipareigojimus;
5.2.6. atsiskaityti su Klubu materialiai, jei jie yra paalinami i Klubo nari dl Klubo stat nesilaikymo bei vidaus taisykli paeidim.
6. KLUBO PADALINIAI
6.1. Klubas savo struktrini padalini steigti nenumato.
7. KLUBO VALDYMAS, NARI SUSIRINKIMO SUAUKIMO TVARKA IR PERIODIKUMAS, JO KOMPETENCIJA
7.1. Klubo valdymas grindiamas savivaldos, vieumo principais. Klubo valdym traukiami Klubo nariai.
7.2. Klubo organai yra Klubo nari susirinkimas, valdyba ir Klubo pirmininkas.
7.3. Aukiausias Klubo organas - Klubo nari susirinkimas, kuris valdybos aukiamas ne reiau kaip kart metus. Neeilinis susirinkimas gali bti suauktas valdybos, pirmininko, revizoriaus iniciatyva, pareikalavus daugiau nei pusei Klubo nari arba teismo sprendimu, jei nari susirinkimas nebuvo suauktas statuose numatytais atvejais ir jei dl to teism kreipsi Klubo valdybos narys, pirmininkas ar revizorius.
7.4. Klubo nari susirinkimas:
7.4.1. priima, papildo ir keiia Klubo status;
7.4.2. renka ir ataukia Klubo valdyb, revizori;
7.4.3. tvirtina veiklos program atitinkamam laikotarpiui;
7.4.4. iklauso ir tvirtina Klubo pirmininko ir revizoriaus ataskaitas apie j veikl;
7.4.5. svarsto ir tvirtina Klubo planus;
7.4.6. Klubo valdybos silymu sprendia svarbiausius organizacinius, kinius, finansinius klausimus;
7.4.7. steigia mones, registruojamas ir veikianias statym nustatyta tvarka;
7.4.8. steigia, likviduoja bei reorganizuoja Klub.
7.5. Klubo valdyba priima sprendim dl Klubo nari susirinkimo suaukimo. Dat, laik, darbotvark bei viet Klubo nariams valdyba pranea ne vliau kaip prie 30 dien iki susirinkimo dienos (praneimas teikiamas pasiraytinai arba isiuniamas registruotu laiku). Jei aukiamas pakartotinis susirinkimas, Klubo nariai turi bti informuoti ne vliau kaip prie 10 dien iki jo. Klubo nari visuotinis susirinkimas gali bti aukiamas nesilaikant iu termin, jeigu visi Klubo nariai su tuo sutinka.
7.6. Praneime apie Klubo nari susirinkim nurodoma:
7.6.1. Klubo pavadinimas ir buveins adresas;
7.6.2. susirinkimo data, laikas ir vieta;
7.6.3. susirinkimo darbotvark.
7.7. Susirinkimas yra teistas, kuomet jame dalyvauja ne maiau 1/2 Klubo nari. Jei nra kvorumo, tai per 15 dien turi bti suauktas pakartotinis Klubo nari susirinkimas, kuris turi teis priimti nutarimus pagal darbotvark, nesvarbu, kiek nari besusirinkt.
7.8. Klubo nari susirinkimo nutarimai priimami susirinkime dalyvaujani nari paprasta bals dauguma, iskyrus klausimus dl stat primimo, keitimo bei papildymo, Klubo pavadinimo ir simbolikos keitimo, jos reorganizavimo, veiklos nutraukimo, valdymo organ rinkimo. iais klausimais priimti nutarimus galima 2/3 susirinkime dalyvaujani Klubo nari bals dauguma.
8. KLUBO VALDYBA, PIRMININKAS
8.1. Klubo valdymo organai yra Klubo valdyba ir jo pirmininkas.
8.2. Klubo valdyb i penki nari renka Klubo nari susirinkimas. Valdyba yra kolegialus Klubo valdymo organas. Valdyba renkama ketveri met laikotarpiui. Valdybos nari pareigos visuomenins. Klubo valdyba:
8.2.1. priima ir alina Klubo narius;
8.2.2. nustato nario mokesio dyd, mokjimo tvark arba atleidia nuo nario mokesio;
8.2.3. renka Klubo pirminink bei skiria finansinink;
8.2.4. organizuoja visuotinius susirinkimus;
8.2.5. gyvendina visuotinio susirinkimo nutarimus;
8.2.6. ruoia ir pateikia klausimus visuotiniam Klubo nari susirinkimui;
8.2.7. nustato Klubo veiklos strategij;
8.2.8. sudaro ir tvirtina pajam-ilaid smatas, veiklos programas ir planus;
8.2.9. palaiko ryius su valstybinmis, visuomeninmis ir privaiomis organizacijomis;
8.2.10. ruoia Klubo stat pakeitimus ar papildymus ir teikia tvirtinti nari susirinkimui;
8.2.11. sprendia organizacinius klausimus;
8.2.12. rpinasi Klubo finansine-kine veikla;
8.3. Klubo valdyba turi teis sprsti klausimus, jeigu jos posdyje dalyvauja daugiau kaip pus valdybos nari. Valdybos sprendimai priimami paprasta bals dauguma, iskyrus sprendimus priimti naujus narius ar paalinti narius i Klubo, kuriems priimti reikia 2/3 bals daugumos. Surinkus vienod bals skaii, valdybos sprendim lemia valdybos pirmininko balsas.
8.4. Klubo valdybos posdius ne reiau kaip kart ketvirt organizuoja Klubo pirmininkas, kuris kartu yra ir valdybos pirmininkas.
8.5. Klubo pirmininkas renkamas 2/3 bals dauguma ketveri met laikotarpiui Klubo valdybos posdyje, jo pareigos visuomenins.
8.6. Klubo pirmininkas vadovauja kasdieninei Klubo veiklai, utikrina, kad bt vykdomi Klubo nari susirinkimo ir valdybos nutarimai, atstovauja Klubui kaip juridiniam asmeniui bendradarbiaujant su kitais juridiniais ar fiziniais asmenimis, atidaro ir udaro Klubo sskaitas bankuose, pateikia klausimus svarstyti Klubo nari susirinkimui, sudaro sandorius Klubo vardu, tvarko Klubo turt, analizuoja finansini itekli kaupimo altinius ir naudojimo bdus, revizij rezultatus, sprendia turto pirkimo - pardavimo klausimus, utikrina Klubo turto apsaug, atsako u Klubo finansin drausm. Turi teis savo kompetencijos klausimus pavesti sprsti Klubo valdybos nariams.
8.7. Klubo finansinink skiria valdyba.
8.8. Revizorius renkamas ketveri met laikotarpiui Klubo nari susirinkime. Jis ne reiau kaip kart per metus tikrina Klubo finansin veikl, kontroliuoja Klubo biudet ir l paskirstym. Jo pareigos visuomenins. Klubo revizoriumi negali bti valdybos nariai.
8.9. Klubo valdybos nariai, pirmininkas arba revizorius netek pasitikjimo, gali bti perrinkti nepasibaigus kadencijai, reikalaujant 2/3 vis Klubo nari.
9. VALDYMO ORGAN IR J VADOV ATSKAITOMYBS VISUOTINIAM KLUBO NARI SUSIRINKIMUI IR J VEIKLOS KONTROLS TVARKA
9.1. Klubo pirmininkas apie savo ir valdybos atlikt darb atsiskaito ne reiau kaip kart metus Klubo nari susirinkimui.
9.2. Revizorius apie savo darbo rezultatus atsiskaito Klubo nari susirinkimui ne reiau kaip kart metus.
10. L IR PAJAM ALTINIAI, PAJAM NAUDOJIMO KONTROLS TVARKA
10.1. Klubo las sudaro:
10.1.1. nari mokesiai;
10.1.2. fizini asmen, labdaros organizacij ir labdaros fond dovanotos (paaukotos) los;
10.1.3. nevalstybini organizacij, tarptautini organizacij dovanotos (paaukotos) los;
10.1.4. kredito staig palkanos u saugomas Klubo las;
10.1.5. skolinto kapitalo los;
10.1.6. los, gautis kaip parama bei kitos teistai gautos los.
10.2. Valstybs valdios ir valdymo institucijos, savivaldybs gali skirti l Klubui tik konkreioms kultros, vietimo, sporto, sveikatos ir kitoms socialinms ar kitokioms tikslinms programoms gyvendinti bei kitais statym numatytais atvejais. ios los gali bti naudojamos tik toms programoms bei kitiems tikslams, kuriems gyvendinti buvo skirtos los, ir tik pagal las skyrusios valstybs institucijos patvirtint smat. U l panaudojim turi bti atsiskaitoma jas skyrusios valstybs institucijos reikalavimu, pateikant j panaudojim patvirtinanius dokumentus.
10.3. Klubas nustatyta tvarka privalo pateikti finansins veiklos ataskaitas, kitas statistines inias, taip pat leisti jiems atlikti tiesiogins veiklos patikrinimus. Klubas privalo mokti mokesius.
10.4. Klubo turtas ir los turi bti naudojamos statuose numatytiems tikslams gyvendinti ir jokia forma negali bti skirstomos Klubo nariams, iskyrus pagal sutartis dirbanius Klubo narius.
10.5. Klubas savo turtu ir lomis disponuoja savarankikai.
10.6. Los laikomos banko sskaitose. Finansinius dokumentus pasirao Klubo direktorius ir finansininkas arba kitas valdybos galiotas asmuo.
11. STAT PAKEITIMO IR PAPILDYMO TVARKA
11.1. Klubo statai gali bti keiiami ir papildomi Klubo nari susirinkimo nutarimu, priimtu 2/3 susirinkime dalyvaujani nari bals dauguma. Pareikim bei stat pakeitimus ir papildymus pasirao Klubo pirmininkas. Prie pareikimo pridedami Klubo nari susirinkimo protokolas, Klubo valdybos nutarimas dl tokio susirinkimo suaukimo, stat pakeitimai ir papildymai.
12. VEIKLOS PASIBAIGIMO IR TURTO SUNAUDOJIMO TVARKA
12.1. Klubo veikla gali pasibaigti:
12.1.1. Klubui primus sprendim nutraukti veikl;
12.1.2. Klubui primus sprendim reorganizuoti Klub, t.y. padalyti kelias naujas visuomenines organizacijas arba prisijungti prie kitos visuomenins organizacijos;
12.1.3. teismui primus sprendim nutraukti Klubo veikl.
12.2. Jei Klubas reorganizuojamas padalijant j kelias naujas organizacijas, jo los ir turtas paskirstomi naujoms organizacijoms Klubo nari susirinkimo nutarimu, kuris priimamas kartu su nutarimu reorganizuoti Klub. Susirinkimas kartu turi nusprsti, koks bus visuomenins organizacijos pavadinimas ir koki simbolik naudos i organizacija.
12.3. Jeigu Klubas prisijungia prie kitos visuomenins organizacijos, jo turtas ir los atitenka organizacijai, prie kurios prisijungiama.
12.4. Klubui primus sprendim nutraukti veikl, liks turtas ir los, patenkinus vis likviduojamo Klubo kreditori reikalavimus, atsiskaiius su asmenimis, dirbusiais pagal darbo sutartis, perduodami kitai ar kitoms visuomeninms organizacijoms, kuri tikslai artimi likviduojamo Klubo statuose deklaruotiems tikslams.
12.5. Visus klausimus, susijusius su Klubo veiklos pasibaigimu sprendia Klubo nari susirinkime irinktas likvidatorius arba likvidacin komisija.
Dėl papildomos informacijos: